22/02/2013 22:00
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

A les 21:30 h en primera convocatòria i a les  22:00 h 2a convocatòria, a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc.

 

Ordre del dia:

Aprovació acta anterior

Estat de comptes 2012

Memòria d'activitats realitzades i previsió d'activitats 2013

Aprovació pressupost 2013

Precs i preguntes

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades