CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS

FEDERA´T

Targeta federativa 2021

Adjuntem les tarifes de la FEEC vigents.

Les podeu trobar a l’enllaç següent 

Procediment per tramitar llicències (FEEC)

TRAMITACIÓ DE LES TARGETES FEDERATIVES

La tramitació de les targetes federatives representa un volum de recursos humans i econòmics molt important per l’entitat.
Per aquest motiu les targetes federatives es tramitaran de forma mensual, amb l’objectiu de fer aquest tràmit més eficient i sostenible per l’entitat.
Les sol·licituds que ens arribin abans del dia 23 de cada mes, estaran actives a partir del dia 1 del mes següent.

1) Omplir i enviar el formulari que trobareu aquí sota.

2) Us contestarem des de secretaria via correu electrònic o per telèfon indicant-vos:

 • NÚM. REFERÈNCIA que ha de constar en l’ingrés.
 • Confirmació de l’import que heu d’ingressar.

3) Fer l’ingrés de l’import total de les llicències al següent número de compte: ES52 2100 0415 0602 0035 7899 indicant: nom i cognoms d’un dels que volen la targeta (que consti en la relació de sol·licitants de llicències per tramitar) + NÚM. REFERÈNCIA INGRÉS (facilitat per secretaria CEE). És imprescindible indicar el número de referència a l’hora de fer l’ingrés i poder tramitar les targetes a la FEEC amb celeritat.

4) El CEE tramitarà la/les llicència/es federatives a la FEEC, un cop comprovat l’ingrés d’acord amb el número de referència.

5) Un cop tinguem les targetes de les llicències, enviarem un correu electrònic perquè les passeu a recollir al local del CEE. 

Què cal fer en cas d’accident per persones amb l’assegurança sub-14 i sub 17.

1. Truqueu, si s’escau, al telèfon d’emergències (112).
2. Acudiu immediatament a un metge o servei assistencial.
3. Contacteu en primer terme amb l’entitat excursionista de l’accidentat o, en cas que no sigui possible, amb la FEEC per tal d’omplir la Declaració d’Accidents, on constarà el número de pòlissa 055-1080005000.

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA
Núm. DE PÒLISSA
menors 16 anys 055-1080005000
àrbitres i jutges 055-0780329578
Núm. D’EXPEDIENT (1)
(1) Referència facilitada per la Companyia a la comunicació de l’accident per part de la federació al telèfon 902 157 504

DADES DE LA PERSONA LESIONADA

 • NOM I COGNOMS
 • DNI
 • EDAT
 • DOMICILI
 • LOCALITAT
 • PROVÍNCIA
 • CODI POSTAL
 • TELÈFON
 • NÚM. LLICÈNCIA

CERTIFICACIÓ DE L’ACCIDENT
En/la, amb DNI núm., en nom i representació de l’entitat esportiva, club o federació indicada, certifica l’ocurrència de l’accident les dades que s’indiquen a continuació:

 • CLUB
 • LLOC D’OCURRÈNCIA
 • DOMICILI
 • TELÈFON
 • DATA D’OCURRÈNCIA
 • FORMA D’OCURRÈNCIA
 • ATENCIÓ SANITÀRIA A:
  El lesionat del sinistre anteriorment descrit autoritza el tractament de les dades personals subministrades voluntàriament mitjançant el present document i l’actualització de les mateixes per a:
 • El compliment del propi contracte d’assegurança.
 • La valoració dels danys ocasionats a la seva persona.
 • La quantificació, en el seu cas, de la indemnització que li correspongui.
 • El pagament de l’import de la referida indemnització.

Així mateix, accepta que les dades personals enviades siguin cedides, exclusivament, a aquelles persones o entitats la intervenció de les quals sigui necessària per al desenvolupament de les finalitats indicades anteriorment, així com al prenedor de l’assegurança, i sense necessitat que li sigui comunicada cada primera cessió que s’efectuï als referits cessionaris.
Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per finalitats diferents per les quals han sigut autoritzades.
L’arxiu creat està ubicat al Paseo de Recoletos n. 23, 28004 Madrid, sota la supervisió i control de MAPFRE SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., qui assumeix l’adopció de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de legislació aplicable i davant de la qual el titular de les dades pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrats,mitjançant comunicació escrita.
Signatura de la persona lesionada Signatura i segell de la persona representant de l’entitat.

Normes d’actuació en cas d’accident

 • Queden coberts per aquesta pòlissa els accidents soferts pels esportistes federats durant la pràctica esportiva conforme a l’establert al RD 849/1993, de 4 de juny. Per a això s’haurà de presentar la llicència i el DNI.
 • La federació, club o entitat esportiva ha de emplenar en la seva totalitat aquest imprès i comunicar l’accident a MAPFRE mitjançant el telèfon 902 157 504, on li facilitaran el número d’expedient. Posteriorment ha d’enviar aquest document a UNIFEDESPORT (la Corredoria de la Unió de Federacions) per fax al número 934 880 475 o per correu electrònic a unifedesport@ufec.cat.
 • Una vegada facilitat el número d’expedient, el lesionat acudirà al centre mèdic concertat per MAPFRE més proper al lloc de l’accident per ser atès, on haurà de lliurar aquesta declaració degudament emplenada.
 • Cal trucar a la companyia MAPFRE al telèfon 902 157 504.
  El comunicant remetrà posteriorment la Declaració d’Accidents per fax a Unifedesport, al número 934 880 475 o per correu electrònic a unifedesport@ufec.cat.
 • Si, per la urgència de l’assistència, l’accidentat va a un centre hospitalari o metge no concertat amb la companyia, aquesta només es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’urgència prestada.
 • Si, per la urgència de l’assistència, l’accidentat va a un centre hospitalari o metge no concertat amb la companyia, s’hauran d’abonar les factures corresponents i demanar un informe mèdic, el diagnòstic i el tractament efectuat, conservar aquests documents i els rebuts originals dels pagaments efectuats i telefonar al 902 157 504, on serà informat dels tràmits necessaris per al reintegrament dels imports liquidats.(1) Fins al límit de cobertura establert.
 • Una vegada superada la primera assistència d’urgència, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat per continuar el seu tractament.
 • En tot cas, l’accident sempre haurà d’haver posat en coneixement de la companyia, de forma immediata abans de 7 dies i amb el formulari de comunicació d’accident esportiu emplenat. Aquesta és una condició imprescindible per poder recuperar els imports abonats a qualsevol centre assistencial.
 • La companyia asseguradora no es farà càrrec de cap tractament que no sigui d’urgència fet en centres no concertats.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos al 672 461 884 o bé dirigir-vos a les oficines del CEE.

CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS

Carrer Poeta Marquina, 2, 17600 Figueres, Girona

secretaria@cee.cat

672 461 884

www.cee.cat

Any de creació: 1965

Núm registre entitats esportives: 08354

Horari: d´oficina: dilluns de 19h a 21h

Mes d’agost tancat per vacances.

X